قوانین صدور پروانه

شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی کشاورزی شهرستان

مقدمه

با عنایت به اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی (تصویب نامه شماره ۴۰۲۶۰/ت۳۴۲۷۴ک مورخ ۲۰/۳/۸۷ ) و نیل به اهداف نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه های مربوط برای هویت و نظم بخشی به مشاغل و شاغلین بخش کشاورزی کشور، نظر به ضرورت یکنواختی در صدور پروانه های فعالیت توسط نظام های صنفی کشاورزی، ساماندهی امور مربوط به این امر و پیشگیری از هر نوع تخلف احتمالی این شیوه نامه به شرح ذیل تدوین و تنظیم گردیده و لازم است از تاریخ ابلاغ آن توسط نظام های صنفی کشاورزی به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده ۱ – تعاریف :

۱-۱- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف،اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را طبق این آیین نامه تعیین می کند.

۲-۱- پروانه فعالیت : مجوزی است که توسط نظام صنفی شهرستان در راستای شناسایی، ساماندهی و هویت بخشی فعالان بخش کشاورزی با رعایت مقررات وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و اساسنامه های مربوط در چارچوب این شیوه نامه صادر می شود.

۳-۱- پروانه تاسیس: مجوزی است که برای ترسیم نقشه ، احداث ساختمانها و تاسیسات هر نوع واحد صنعتی بخش کشاورزی نظیر دامداری ، مرغداری ، گلخانه و … به متقاضیان اعطا می گردد.

۴-۱- پروانه بهره برداری : مجوزی است که پس از احداث ساختمانها و تاسیسات طرح های موضوع بند ۳-۱ برای بهره برداری از واحد ، برای متقاضیان صادر می گردد.

ماده ۲ – هر فرد صنفی که در بخش کشاورزی فعالیت می نماید ، موظف است برای عضویت و دریافت پروانه فعالیت، با درخواست کتبی از طریق نظام صنفی شهرستان اقدام نماید.

ماده ۳ – شرایط عضویت در نظام صنفی کشاورزی و دریافت پروانه فعالیت:

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه، داشتن پروانه معتبر از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و پروانه اقامت از وزارت کشور

۲- احراز فردیت صنفی وکشاورز بودن (داشتن حداقل ابعاد اقتصادی )

۳- محل فعالیت واحد صنفی در محدوده شهرستان مربوط باشد.

۴- پرداخت حق عضویت

حق عضویت : میزان وجهی است که فرد صنفی برای عضو شدن در نظام صنفی شهرستان بصورت سالانه پرداخت می نماید.

۵- تاییدیه صادره از سوی مدیریت جهاد کشاورزی و یا مراکز خدمات کشاورزی ، مبنی بر اشتغال متقاضی در یکی از فعالیتهای تولیدی و یا خدماتی بخش کشاورزی.

تبصره ۱– صدور تاییدیه مبنی بر کشاورز بودن به عهده جهاد کشاورزی است، در صورتی که احراز شرایط کشاورز بودن برای جهاد کشاورزی و مراکز وابسته امکان پذیر نباشد، نظام می تواند نسبت به انجام بازرسیهای میدانی و تایید متقاضی با هماهنگی جهاد کشاورزی اقدام نماید.

۶- تاییدیه مورد اشاره بند۵ ، در صورت داشتن و رعایت حداقل ابعاد اقتصادی مورد تایید کمیته تعیین ابعاد اقتصادی (موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۳ ) صادر خواهد شد.

۷ – تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه

۸ – تصویر برابر با اصل کارت ملی

۹– تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان ، داشتن حداقل سن هیجده سال تمام برای متقاضیان.

۱۰- چهار قطعه عکس ۴*۳

۱۱ – تصویر پروانه تاسیس و بهره برداری معتبر از مراجع ذیربط در صورت وجود داشتن.

تبصره ۲ – در مورد بهره بردارانی که فاقد پروانه تاسیس و یا بهره برداری از مراجع ذیربط می باشند، ارائه تاییدیه موضوع بند ۶ کفایت می کند.

۱۲ – مدارک معتبر مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه نامه.

تبصره۳– کشاورزانی که فاقد اسناد معتبر مالکیت هستند، تایید شورای اسلامی محل یا دهیاری و بررسی و تایید نظام شهرستان امکان پذیر می باشد.

تبصره ۴- ارائه تعهد کتبی مبنی بر صحت اسناد ارائه شده و هم چنین پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از هرگونه خلاف در اسناد ارائه شده.

تبصره ۵- ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر اینکه در صورتی که در مساحت ، حجم و نوع فعالیت و یا خرید و فروش و واگذاری محل تغییری صورت گیرد ، مراتب به نظام صنفی شهرستان اعلام گردد.

۱۳- تهیه نقشه حدود اربعه و مساحت مکان موردتقاضا. (gps ، UTM )

تبصره ۶- درصورتی که امکان تهیه نقشه های رقومی میسر نباشد ،با هماهنگی بین فرد متقاضی ونظام صنفی تهیه نقشه ها در زمان دیگری صورت پذیرد.

۱۴- ارائه مستندات کد اقتصادی ونیز شماره و تاریخ ثبت و محل استقرار دفتر و نیز آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی تبصره۷ – درصورتی که شرایط و امکان لازم جهت احصاء و تهیه نقشه های رقومی برای نظام صنفی شهرستان فراهم نباشد ، می تواند با عقد قرداد با موسسات واجد شرایط اقدام نماید.

۱۵- بازدید کارشناس نظام صنفی از واحد صنفی مورد نظر و تکمیل فرمهای مربوط

۱۶- پرداخت هزینه صدور پروانه فعالیت

ماده ۴- برای عضویت در نظام صنفی کشاورزی، داشتن شرایط بندهای “۱” تا “۵ “الزامی می باشد ، ولی برای دریافت پروانه فعالیت داشتن کلیه شرایط ماده ۳ ضروری است.

ماده ۵- چنانچه به هر دلیلی فرد صنفی دارای پروانه اقدام به تمدید پروانه ننماید و وقفه ای سالانه درتمدید ایجاد گردد، پروانه فعالیت نامبرده ابطال و برای دریافت پروانه مجدد ملزم به پرداخت حق صدور پروانه فعالیت مجدد می باشد.

ماده ۶- درصورت عدم تمدید سالانه پروانه فعالیت ، پروانه مذکور ملغی میشود، ولی در عضویت فرد در نظام صنفی خدشه ای به عمل نخواهد آمد.

ماده ۷- نظام صنفی شهرستان مکلف است برای صدور پروانه فعالیت، راستی آزمایی سالانه وضعیت اعضا را از نظر سطح بهره برداری و تغییرات در واحد صنفی پیش بینی نماید.

ماده ۸– پروانه فعالیت توسط نظام صنفی شهرستان، فقط بر اساس فهرست مشاغل کد گذاری شده در دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کشاورزی ، صادر می گردد.

تبصره : نظام شهرستان موظف است برای مشاغلی که در دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کشاورزی کد صادر نشده است ، ولی متقاضی عضویت در آن مشاغل وجود دارد ، جهت دریافت کد شغلی از دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کشاورزی ، از طریق دبیرخانه شهرستانی و استانی استعلام نماید.

ماده ۹ – نظام صنفی شهرستان موظف است درخواست های کتبی رسیده برای عضویت را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت کند و رسید آنها را به متقاضیان تسلیم نماید.

تبصره ۱ : نظام صنفی شهرستان مکلف است نظر خود را مبنی بر قبول ویا رد درخواست ، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید. در صورت قبول درخواست توسط نظام صنفی شهرستان ، متقاضی باید ظرف حداکثر ۴۵ روز از تاریخ دریافت ، مدارک مورد نیاز را تکمیل نموده و به نظام شهرستان تسلیم نماید. نظام صنفی شهرستان موظف است درصورت تسلیم درخواست صدور پروانه فعالیت از سوی فرد صنفی ، پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به صدور پروانه فعالیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید.

تبصره ۲ : چنانچه نظام صنفی شهرستان درخواست متقاضی پروانه فعالیت را رد کند، باید مراتب را با ذکر دلایل به طور کتبی به متقاضی اعلام نماید . در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت پاسخ ، به اداره تعاون روستایی به منظور طرح درکمیته بررسی تسلیم نماید. این کمیته مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کرده و نظر نهایی خود را برای اجرا به نظام صنفی مربوط اعلام نماید.

ماده ۱۰- اعضای کمیته بررسی عبارتند از :

۱- نماینده جهاد کشاورزی شهرستان (مدیر یا معاون شهرستان)

۲- رئیس تعاون روستایی شهرستان

۳- دبیر اجرایی نظام صنفی شهرستان

ماده ۱۱- برای اشخاص حقوقی (شرکتها و تشکلها) یک پروانه فعالیت به نام شرکت یا تشکل ، با ذکر نام نماینده حقوقی تشکل و یا یکی از شرکا که توسط سایر شرکا کتباً معرفی و امضای آنان در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد ، در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.

تبصره : چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین شرکا اعم از حقیقی و حقوقی به عهده مراجع ذیصلاح قضایی می باشد.

ماده ۱۲ – خرید ، فروش ، نقل و انتقال و واگذاری پروانه فعالیت ممنوع می باشد. در صورتی که دارنده پروانه فعالیت بخواهد واحد صنفی را واگذار نماید ، موظف است برای ابطال پروانه فعالیت موضوع را کتباً به نظام صنفی اعلام نماید.

تبصره– درصورت ارائه درخواست کتبی فردی که واحد صنفی به او واگذار شده است (موضوع ماده فوق) ، به نظام شهرستان و واجد شروط قانونی بودن فرد درخواست دهنده و با رعایت مقررات ، پروانه فعالیت جدیدی به نام وی صادر می گردد.

ماده۱۳- در صورتی که مورد یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه فعالیت برابر اعلام مراجع ذیصلاح اسقاط گردد و یا با دلایل موجه و قابل اثبات ، اسقاط شرایط آ ن برای نظام شهرستان احراز گردد، نظام شهرستان مربوط موظف است نسبت به ابطال پروانه فعالیت اقدام نموده، موضوع را به اداره تعاون روستایی شهرستان ونظام استان اعلام نماید.

ماده ۱۴ – تغییر محل واحد صنفی یا تغییر نوع شغل ، مستلزم اخذ پروانه فعالیت جدید با احراز شرایط این آیین نامه می باشد.

ماده ۱۵- در صورت مفقود شدن پروانه فعالیت، صدور المثنی برای مدت اعتبار باقی مانده با ارائه در خواست و دادن تعهد محضری مانعی ندارد.

تبصره : فرد صنفی باید به صورت مکتوب مفقود شدن پروانه فعالیت خود را اعلام و تعهد نامه محضری پیوست را به نظام شهرستان تحویل نماید.

ماده ۱۶- درصورت فوت صاحب پروانه فعالیت ، حقوق متعارف ناشی از پروانه صنفی تاپایان اعتبار پروانه متعلق به وراث قانونی وی می باشد و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، می توانند در صورت دارا بودن شروط فردی، ظرف مدت شش ماه نسبت به اخذ پروانه فعالیت جدید با رعایت مقررات اقدام کنند.

تبصره۱: چنانچه کلیه وراث صغیر باشد، نظام شهرستان می تواند با حفظ حقوق صغار ، پروانه فعالیت مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب ولی به نام قیم قانونی صادر نماید.

تبصره۲: در صورتی که تعدادی از وراث صغیر و تعدادی کبیر باشند ، صدور پروانه فعالیت به نام نماینده قانونی (قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیز خواهد بود.

تبصره۳: در صورتی که دارنده پروانه فعالیت محجور شود ، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات نظام صنفی، از مزایا ی پروانه فعالیت تا اتمام اعتبار آن بهره مند گردد.

ماده ۱۷ – مدت اعتبار پروانه فعالیت یک سال می باشد که قابلیت تمدید برای پنج سال متوالی را دارد و چنانچه متقاضی مستاجر باشد، ملاک مدت اجاره می باشد.

ماده ۱۸- صدور بیش از یک پروانه فعالیت برای فرد صنفی، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر امکان پذیر است :

– داشتن پروانه تاسیس یا بهره برداری معتبر از مراجع ذیربط برای بیش از یک شغل

– داشتن چند شغل مجزای کشاورزی به تایید جهاد کشاورزی و رعایت حداقل ابعاد اقتصادی مورد تایید کمیته تعیین ابعاد اقتصادی

تبصره- اگر نسق زراعی یک فرد صنفی به صورت متفرق و پراکنده باشد، ولی در همه قطعات یک محصول کشت نماید نمی تواند بیش از یک پروانه فعالیت دریافت کند ، مگر اینکه قطعات مورد نظر در روستاهای متعدد باشد.

ماده ۱۹- برای تمدید پروانه فعالیت رعایت موارد زیر الزامی است:

– ارائه و تطبیق اصل مدارک ارائه شده در زمان صدور پروانه فعالیت و انطباق آن با درخواست تمدید

– بازدید نماینده نظام صنفی از واحد صنفی و تایید حدود و ثغور و فعال بودن واحد صنفی

– واریز هزینه تمدید پروانه فعالیت به حساب نظام صنفی و ارائه رسید بانکی

– تمدید پروانه فعالیت واحد صنفی درصورت فعال بودن واحد صنفی ازتاریخ انقضا خواهد بود.

ماده ۲۰ – تمدید پروانه فعالیت درهر زمانی که شخص مراجعه نماید ، به شرط فعال بودن که با استعلام نظام صنفی از جهاد کشاورزی واحد صنفی صورت می پذیرد فقط از زمان وتاریخ انقضا خواهد بود به همین ترتیب هزینه تمدید پروانه نیز درصورت فعال بودن واحد صنفی از روز انقضا دریافت خواهد شد.

ماده ۲۱- نظام صنفی شهرستان موظف است دو ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه فعالیت، از طریق سامانه های اطلاع رسانی نسبت به اطلاع رسانی به فرد صنفی مذکور جهت تمدید اعتبار پروانه فعالیت اقدام نماید.

ماده ۲۲ – هزینه صدور و تمدید پروانه فعالیت در زیر بخشهای مختلف بخش کشاورزی با توجه به میزان تولید ، سطح فعالیت و سایر شاخص ها ، توسط کارگروههای تخصصی درسطح شهرستان پیشنهاد می گردد و پس از تصویب در مجمع عمومی قابل اجراست.

ماده۲۳- برای پیشنهاد میزان هزینه مبلغ صدور و تمدید پروانه فعالیت در کلیه مشاغل کشاورزی در سطح شهرستان (مشاغل کد دار) چهار کارگروه تخصصی تشکیل می گردد :

۱- کارگروه تخصصی امور دام ، دامپزشکی ، شیلات و آبزیان

۲- کارگروه تخصصی تولیدات گیاهی

۳- کارگروه تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری

۴- کارگروه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی ، مکانیزاسیون و خدمات فنی و مهندسی
تبصره۱: ترکیب هر کارگروه عبارت است از :

– نماینده یا نمایندگان بخش تخصصی

– نماینده نظام صنفی شهرستان

– نماینده اداره تعاون روستایی شهرستان

– نمایندگان سایر تشکلهای کشاورزی شهرستان و افراد صاحب نظر حسب مورد حداکثر ۲ نفر

تبصره ۲ : مسئولیت تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی بر عهده نظام صنفی شهرستان می باشد، که لازم است نظام صنفی شهرستان هماهنگی لازم برای برگزاری جلسات را با اداره تعاون روستایی شهرستان به عمل آورد.

تبصره ۳: میزان حق عضویت و حق صدور پروانه فعالیت با پیشنهاد هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان و تصویب در مجمع عمومی تعیین می گردد.

ماده۲۴- هر گونه جعل، تغییر و دخل و تصرف در محتوی پروانه فعالیت صادره نظام صنفی مطلقاً ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

تبصره: چنانچه دارنده پروانه فعالیت کشاورزی ، متقاضی کاهش یا افزایش سطح فعالیت واحد صنفی و یا سایر تغییرات در پروانه باشد ، لازم است پروانه مذکور ابطال و پروانه جدید با رعایت مقررات صادرگردد.

ماده ۲۵ – جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی درصدور پروانه فعالیت درسطح استان ، نظام صنفی استان موظف است برای همه شهرستانها نسبت به چاپ پروانه فعالیت و کارت عضویت اعضای نظام صنفی برابر نمونه های تیپ که توسط دفتر مرکزی تهیه شده است ، اقدام نماید.

ماده ۲۶ – برای جلوگیری از جعل پروانه فعالیت، نظام استان موظف است از بارکد و کد امنیتی استفاده نماید.

ماده ۲۷- این شیوه نامه در۲۷ ماده و ۲۱ تبصره با همکاری شورای مرکزی نظام صنفی کشور تهیه شده و از تاریخ ابلاغ توسط رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی قابل اجرا می باشد.

بسمه تعالی

تعهدنامه رسمی مفقود شدن پروانه فعالیت

نظام صنفی کشاورزی

اینجانب آقای/خانم : ……………….. فرزند …….. متولد …/…/…. به شماره شناسنامه ……. و کد ملی …… صادره از ……… شغل ……….. به نشانی محل سکونت …………………. عندالحضور اقرار و اعتراف می نمایم که پروانه فعالیت خود را به شماره ……….. صادره در تاریخ ……….. از نظام صنفی شهرستان ………… که در تحویل اینجانب بوده است در حال حاضر مفقود گشته و دسترسی به آن امکان پذیر نمی باشد و در ضمن اقرارمی نمایم بر روی پروانه یاد شده هیچ گونه ضمانت و یا معامله ای انجام نداده و یا در رهن هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی باشد و بدین وسیله ضمن تایید موارد فوق متعهد می گردم در صورت پیدا شدن مراتب را ظرف مدت ۷۲ ساعت به شکل مکتوب به اطلاع نظام صنفی کشاورزی شهرستان ……….. رسانده و مسترد نمایم در غیر این صورت چنانچه در آینده هرگونه سوء استفاده از پروانه فعالیت فوق صورت پذیرد شخصا مسئول و پاسخگوی مقامات ذیربط می باشم و نظام صنفی شهرستان مجاز به ابطال پروانه فعالیت جدید صادر شدهخواهد بود.

نام و نام خانوادگی و امضاء متعهد