هیئت مدیره

حسین وحیدا

رئیس هیات مدیره

احمد جعفری

نائب رئیس

حسین محمدرضایی

خزانه دار

ابراهیم اشرفی

منشی

رحمت اله نوروزی

عضو هیئت مدیره و دبیر اجرایی

حسن احمدی

عضو هیئت مدیره

حسن نایبی

عضو هیئت مدیره

حسن زارعی

بازرس