هیئت مدیره

حسن محسن اژه ای

رئیس هیات مدیره

کاظم محمدی

نائب رئیس

حسین محمدرضایی

خزانه دار

عبدالحسین میرمیران

منشی

احمد جلالی

عضو هیئت مدیره

احمد جعفری

عضو هیئت مدیره

حسین وحیدا

عضو هیئت مدیره

اسفندیار امینی

بازرس

رحمت اله نوروزی

دبیر اجرایی